en cz
 • 1.

  “Zjistěte typ Vaší
  osobnosti”
 • 2.

  “Poznejte, jaké se k Vám
  hodí povolání”
 • 3.

  “Udělejte správné
  životní rozhodnutí”
Google Plus

Určování osobnostních typů metodou RIASEC

8.jpg

R - Realistický typ (osobnost manuálně a technicky zručná)

Realistický typ osobnosti se vyznačuje především typicky mužskými povahovými rysy. Jedná se o jedince výkonné se sklonem k technickým činnostem. Povahově jsou vyrovnaní, stálí a bezkonfliktní. V sociálním životě jsou převážně uzavření se sklony k mlčenlivosti. Přesto se však vyznačují dobrotivou povahou a upřímností. Vynikají v oblasti stavebnictví, techniky, strojírenství a jiných fyzicky náročnějších aktivitách. Nevadí jim fyzická práce, jakožto i pobyt v přírodě a obstarávání zvířat či rostlin. Oproti ostatním povahovým typům oplývají sportovní zdatností a vytrvalostí. Jsou materiálně a prakticky založeni. Nové schopnosti si raději osvojují praxí a v hodnotovém žebříčku dávají přednost materiáliím.

I - Investigativní typ (osobnost vědecko-výzkumně založená)

Osobnosti spadající do žebříčku investigativních typů se vyznačují mechanickým a striktně logickým myšlením. Typické jsou pro ně výzkumné pozice, kde využívají analytické myšlení. Povahově jsou spíše uzavření s neschopností strhnout dav a vést je svým směrem. Oplývají rozvážností a nezávislostí na ostatních lidech. Raději setrvávají v povzdálí a systematicky nabývají nových zkušeností. Vyznačují se nedůvěřivostí. Investigativní typ osobnosti se dobře uplatní v oblasti přírodních věd nebo matematiky. Dobře se orientují ve strukturovaném prostředí. Rádi pracují samostatně v nižších pozicích.

A - Umělecký typ (osobnost umělecky orientovaná)

Emocionálně ladění jedinci s originálním, intuitivním a tvůrčím myšlením se jednoznačně řadí mezi umělecké typy. Umělecké typy jsou nestále, velmi flexibilní a nezávislé. Jsou otevření vůči svému okolí a mnohdy reagují velmi emotivně nebo expresivně. Rádi si užívají veškerých životních radostí a nebojí se své pocity vyjádřit jakoukoliv formou umění. Do kategorie uměleckých typů rozhodně spadají zpěváci, tanečníci, sochaři a další profese, vyjadřující svou prací emoce a pocity. Negativně reagují na stereotypní či konvenční chování. Jsou velmi nevázaní, impulzivní a ve svém životě velmi neuspořádaní. Mají sklony k chaosu a nepořádnosti. Více než materiální svět je zajímá emocionální a estetické prožívání života.

S - Sociální typ (osobnost sociálně zaměřená)

Jedinci zapadající do sociálního typu osobnosti jsou velmi sdílní, přátelští a extrovertně zaměření. Mají sklony k altruismu a idealismu. Rádi spolupracují s ostatními a účastní se veřejného, jakožto sociálního života. Rádi komunikují s ostatními a nabízejí pomoc, ať už zaměřenou na psychickou podporu, či na fyzickou výpomoc. Jsou velmi sensibilní až empatičtí a s ostatními lidmi jednají s nejvyšším taktem, ohleduplností a ušlechtilostí. Sociální typy vyhledávají pozice, kde by se mohli skupinově podílet na tvorbě něčeho nového. Rádi diskutují a řeší problémy. Sami sebe berou jako společnosti prospěšné jedince, kteří mají pochopení a oplývají nadměrnou vřelostí ke svému okolí.

E - Podnikavý typ (osobnost s podnikavými sklony)

Podnikavé typy se rádi při práci i běžném životě spoléhají především na sebe. Jsou svědomití, odhodlaní a schopni ke svým cílům využít jakýchkoliv ekonomických či politických prostředků.

Oplývají vysokou schopností argumentace, stejně jako přesvědčivosti a organizačních schopností. Rádi jsou středem týmu, kde mohou uplatnit své dominantní vlastnosti. Ve svém snažení se orientují především na své vlastní cíle, než na prospěch ostatních lidí. Perfektně se uplatňují jako reprezentanti nebo mluvčí velkých společností. Sami sebe vnímají jako vysoce ambiciózní a dominantní jedince, kteří však v některých situacích pozbývají taktu. Jsou netrpěliví a mají sklony k ukvapeným závěrům.

C - Konvenční typ (osobnost konformně smýšlející)

Konformně ladění jedinci jsou praktičtí a výkonní, se sklony k pečlivosti. Názorově jsou velmi konzervativní a stálí. Neoplývají společenským chováním a mezi lidmi jednají spíše defenzivně. Nejsou společensky naladěni, ale cítí se dobře v pevně strukturovaném prostředí, kde si jsou jisti svým místem a pozicí. Své organizační schopnosti dokáží maximálně využít při pracovním procesu, kde jsou pevně stanoveny role a úkoly. Tito jedinci jsou velmi zodpovědní a schopni vykonávat velké množství vedlejších či administrativních činností. Díky tomu mají předpoklady pro vykonávání širokého spektra zaměstnání.